پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

پروژه نظارت هوشمند و بازرسی با استفاده از هندهلد در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در مهر ماه ۱۳۹۵ آغاز شد. معرفی پروژه موانع موجود مشتری چالش ها و راهکارها نتایج حاصل شده این پروژه با هدف تسریع عملکرد بازرسان تاکسیرانی در سطح شهر تهران و با تجهیز آن‌ها...