دارک

لایت

دارک

لایت

بازگشت به بالا

شبکه افزار

معرفی دپارتمان

ماموریت دپارتمان اداری و منابع انسانی

تولید محصول و ارائه خدمات مطلوب مستلزم تامین نیروی انسانی کارآمد و تخصیص منابع مورد نیاز می باشد

نیروی انسانی، سرمایه‌ اصلی هر سازمانی است و دپارتمان منابع انسانی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان می‌باشد که مستقیما با این سرمایه‌های سرنوشت‌ساز در ارتباط است. بخش اداری و منابع انسانی در رشد و توسعه یک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و شبکه افزار نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد چراکه دستیابی به اهداف کسب و کار بدون نیروی کار مستعد و پویا بسیار دشوار است. واحد اداری و منابع انسانی شرکت شبکه افزار پلی است میان واحدها و در این راستا وظایف خود را جهت تامین رضایت کارمندان مدیران به نحو احسن انجام داده است.

دپارتمان اداری و منابع انسانی چه وظایف و اهدافی را دنبال می‌کند

گزینش و استخدام پرسنل
راهبری امور پرسنلی و رفاهی
حفظ، آموزش و توسعه پرسنل
برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
بهداشت و ایمنی کار
انجام کلیه امور دبیرخانه ای و بایگانی
تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستوالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط اداری

اعضای دپارتمان اداری و منابع انسانی

مریم اکبری

شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشیددر غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست.

آفرین فرهادی

شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشیددر غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست.

علی روحی

شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشیددر غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست.